Loading
Free Template

Chèn bộ mặt cười giống Troll VL vào khung comments blogger

Đây là câu hỏi của bạn Pragma Tism 
Mình xin được chia sẻ cho mọi người bộ mặt cười mà Troll VL đang sử dụng :-d
Xem Demo
Bạn hãy thực hiện lần lượt theo các bước hướng dẫn đơn giản bên dưới để thêm bộ mặt cười vào khung comment của blog nhé!


Chèn biểu tượng mặt cười cho comments blogger
Bước 1: Vào blogger > Mẫu > Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Mở rộng mẫu tiện ích
Bước 3: Chèn code sau trước thẻ </body>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var emoRange = "#comments p, div.emoWrap",
    putEmoAbove = "iframe#comment-editor",
    emoMessage = "Click vào biểu tượng sau đó copy xuống form comment";
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Emoticon bar before comment-form
$(function() {
    $(putEmoAbove)
        .before('<div style="text-align:center" class="emoWrap"> :) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :&gt;) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b  b-( :-# =p~  $-)  (b)  (f) x-)  (k)  (h)  (c)  cheer  (sm)  (fu)  (ku)  (bg)  (lol)<br/><b><a href="javascript:openup_parseHTML()" rel="nofollow" title="Mã hóa code trước khi đưa vào bình luận"><span class="text_style">Mã hóa code đưa vào comments</span></a></b></div>');
    var emo = function(emo, imgRep, emoKey) {
        $(emoRange)
            .each(function() {
            $(this)
                .html($(this)
                .html()
                .replace(/<br>:/g, "<br> :")
                .replace(/<br>;/g, "<br> ;")
                .replace(/<br>=/g, "<br> =")
                .replace(/<br>\^/g, "<br> ^")
                .replace(emo, " <img style='max-height:24px' src='" + imgRep + "' class='emo delayLoad' alt='" + emoKey + "' />"));
        });
    };
    emo(/\s:\)\)+/g, "https://lh3.googleusercontent.com/-duNoMAb1RS4/T2WEWrOfR8I/AAAAAAAACZ0/ObgHf-PmTuE/s36/03.gif", ":))");
    emo(/\s;\(\(+/g, "https://lh6.googleusercontent.com/-LIr-ZdDp2xI/T2WEYDacVnI/AAAAAAAACaY/W7MF5qKO2sE/s47/06.gif", ";((");
emo(/\s:\)+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/01.gif", ":)");
emo(/\s:-\)+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/02.gif", ":-)");
    emo(/\s=\)\)+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/03a.gif", "=))");
    emo(/\s;\(+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/04.gif", ";(");
    emo(/\s;-\(+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/05.gif", ";-(");
    emo(/\s:d/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/7.gif", ":d");
    emo(/\s:-d/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/8.gif", ":-d");
    emo(/\s@-\)+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/09.gif", "@-)");
    emo(/\s:p/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/10.gif", ":p");
    emo(/\s:o/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/11.gif", ":o");
    emo(/\s:&gt;\)+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/12.gif", ":&gt;)");
    emo(/\s\(o\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/13.gif", "(o)");
    emo(/\s\[-\(+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/14.gif", "[-(");
    emo(/\s:-\?/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/15.gif", ":-?");
    emo(/\s\(p\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/16.gif", "(p)");
    emo(/\s:-s/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/17.gif", ":-s");
    emo(/\s\(m\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/18.gif", "(m)");
    emo(/\s8-\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/19.gif", "8-)");
    emo(/\s:-t/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/20.gif", ":-t");
    emo(/\s:-b/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/21.gif", ":-b");
    emo(/\sb-\(+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/22.gif", "b-(");
    emo(/\s:-#/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/23.gif", ":-#");
    emo(/\s=p~/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/24.gif", "=p~");
    emo(/\s\$-\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/25.gif", "$-)");
    emo(/\s\(b\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/26.gif", "(b)");
    emo(/\s\(f\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/27.gif'", "(f)");
    emo(/\sx-\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/28.gif", "x-)");
    emo(/\s\(k\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/29.gif", "(k)");
    emo(/\s\(h\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/30.gif", "(h)");
    emo(/\s\(c\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/31.gif", "(c)");
    emo(/\scheer/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/32.gif", "cheer");
    emo(/\s\(s\m\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/green29.gif", "(sm)");
    emo(/\s\(f\u\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/soldier_baby15.gif", "(fu)");
    emo(/\s\(k\u\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/soldier_baby18.gif", "(ku)");
    emo(/\s\(b\g\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/soldier_baby21.gif", "(bg)");
    emo(/\s\(l\o\l\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/yahoo_24.gif", "(lol)");

// Show alert one times!
    $('div.emoWrap')
        .one("click", function() {
        if (emoMessage) {
            alert(emoMessage);
        }
    });
    // Click to show the code!
  $('.emo')
        .css('cursor', 'pointer')
        .live("click", function(e) {
        $('.emoKey')
            .remove();
        $(this)
            .after('<input class="emoKey" type="text" size="' + this.alt.length + '" value=" ' + this.alt + '" />');
$('.emoKey')
            .trigger("select");
e.stopPropagation();
    });
    $('.emoKey')
        .live("click", function() {
        $(this)
            .focus()
            .select();
    });
});
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
 $('.separator a').attr({'class':'fancy','data-fancybox-group':'gallery'});
$('.fancy')
.fancybox({padding: 5, openEffect : 'elastic', openSpeed  : 400, closeEffect : 'elastic', closeSpeed  : 400, closeClick : true, helpers : {overlay : null}});
});
//]]>
</script>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
 $('.separator a').attr({'class':'fancy','data-fancybox-group':'gallery'});
$('.fancy')
.fancybox({padding: 5, openEffect : 'elastic', openSpeed  : 400, closeEffect : 'elastic', closeSpeed  : 400, closeClick : true, helpers : {overlay : null}});
});
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var emoRange = "#comments p, div.emoWrap",
    putEmoAbove = "iframe#comment-editor",
    emoMessage = "Chọn mặt cười sau đó copy xuống form comment";
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Emoticon bar before comment-form
$(function() {
    $(putEmoAbove)
        .before('<div style="text-align:center" class="emoWrap"> :) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :&gt;) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b  b-( :-# =p~  $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer  (sm)  (fu)  (ku)  (bg)  (lol)  <br/><b><a href="javascript:openup_parseHTML()" rel="nofollow" title="Mã hóa code trước khi đưa vào bình luận"><span class="text_style">Mã hóa code đưa vào comments</span></a></b></div>');
    var emo = function(emo, imgRep, emoKey) {
        $(emoRange)
            .each(function() {
            $(this)
                .html($(this)
                .html()
                .replace(/<br>:/g, "<br> :")
                .replace(/<br>;/g, "<br> ;")
                .replace(/<br>=/g, "<br> =")
                .replace(/<br>\^/g, "<br> ^")
                .replace(emo, " <img style='max-height:24px' src='" + imgRep + "' class='emo delayLoad' alt='" + emoKey + "' />"));
        });
    };
    emo(/\s:\)\)+/g, "https://lh3.googleusercontent.com/-duNoMAb1RS4/T2WEWrOfR8I/AAAAAAAACZ0/ObgHf-PmTuE/s36/03.gif", ":))");
    emo(/\s;\(\(+/g, "https://lh6.googleusercontent.com/-LIr-ZdDp2xI/T2WEYDacVnI/AAAAAAAACaY/W7MF5qKO2sE/s47/06.gif", ";((");
emo(/\s:\)+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/01.gif", ":)");
emo(/\s:-\)+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/02.gif", ":-)");
    emo(/\s=\)\)+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/03a.gif", "=))");
    emo(/\s;\(+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/04.gif", ";(");
    emo(/\s;-\(+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/05.gif", ";-(");
    emo(/\s:d/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/7.gif", ":d");
    emo(/\s:-d/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/8.gif", ":-d");
    emo(/\s@-\)+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/09.gif", "@-)");
    emo(/\s:p/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/10.gif", ":p");
    emo(/\s:o/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/11.gif", ":o");
    emo(/\s:&gt;\)+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/12.gif", ":&gt;)");
    emo(/\s\(o\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/13.gif", "(o)");
    emo(/\s\[-\(+/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/14.gif", "[-(");
    emo(/\s:-\?/g, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/15.gif", ":-?");
    emo(/\s\(p\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/16.gif", "(p)");
    emo(/\s:-s/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/17.gif", ":-s");
    emo(/\s\(m\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/18.gif", "(m)");
    emo(/\s8-\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/19.gif", "8-)");
    emo(/\s:-t/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/20.gif", ":-t");
    emo(/\s:-b/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/21.gif", ":-b");
    emo(/\sb-\(+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/22.gif", "b-(");
    emo(/\s:-#/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/23.gif", ":-#");
    emo(/\s=p~/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/24.gif", "=p~");
    emo(/\s\$-\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/25.gif", "$-)");
    emo(/\s\(b\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/26.gif", "(b)");
    emo(/\s\(f\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/27.gif'", "(f)");
    emo(/\sx-\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/28.gif", "x-)");
    emo(/\s\(k\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/29.gif", "(k)");
    emo(/\s\(h\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/30.gif", "(h)");
    emo(/\s\(c\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/31.gif", "(c)");
    emo(/\scheer/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/32.gif", "cheer");
    emo(/\s\(sm\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/green29.gif", "(sm)");
    emo(/\s\(f\u\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/soldier_baby15.gif", "(fu)");
    emo(/\s\(k\u\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/soldier_baby18.gif", "(ku)");
    emo(/\s\(b\g\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/soldier_baby21.gif", "(bg)");
    emo(/\s\(l\o\l\)+/ig, "https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/smile/yahoo_24.gif", "(lol)");
 
// Show alert one times!
    $('div.emoWrap')
        .one("click", function() {
        if (emoMessage) {
            alert(emoMessage);
        }
    });
    // Click to show the code!
  $('.emo')
        .css('cursor', 'pointer')
        .live("click", function(e) {
        $('.emoKey')
            .remove();
        $(this)
            .after('<input class="emoKey" type="text" size="' + this.alt.length + '" value=" ' + this.alt + '" />');
$('.emoKey')
            .trigger("select");
e.stopPropagation();
    });
    $('.emoKey')
        .live("click", function() {
        $(this)
            .focus()
            .select();
    });

});
//]]>
</script>
</b:if>

<div class='cleared'/>
<script type='text/javascript'>
function openup_parseHTML() { window.open(&quot;http://ma-hoa-trollvl.blogspot.com/&quot;, &quot;followblog&quot;, &quot;height=700, width=630, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, location=no, directories=no, status=no&quot; ); }
</script>
Bước 4: Lưu lại template. Lúc này khung comments của bạn đã xuất hiện các biểu tượng mặt cười nhưng chưa di chuyển khi Trả Lời comments nên không thuận tiện trong việc chèn mặt cười vào comment. Bạn cần làm thêm các bước bên dưới để hoàn thiện tính năng này
Di chuyển các biểu tượng mặt cười theo khung nhận xét khi Trả lời (Reply)
Bước 1: Vẫn trong phần chỉnh sửa HTML bạn tìm thẻ <b:includable id='threaded-comment-form' var='post'> và ngay dưới thẻ bạn vừa tìm được bạn để ý đoạn code được bôi đen như hình bên dưới
  • Trong đoạn code được bôi đen đó bạn chèn đoạn bên dưới thẻ <b:else/>
<div id='threaded-comment-form'>
  • Và trước thẻ đóng </b:if> của đoạn bôi đen bạn chèn thẻ code bên dưới vào
</div>
Đây là hình ảnh sau khi chèn 2 đoạn code trên
 Bước 2: Tìm đoạn code document.getElementById(domId).insertBefore(replybox, null); và thay thế bằng code dưới đây
document.getElementById(domId).insertBefore(document.getElementById('threaded-comment-form'), null);
Bước 3: Lưu lại template là hoàn tất
Update: Nếu không hiện mặt cười có thể template của bạn chưa có jQuery. Vậy chèn code bên dưới vào trước thẻ </head>
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js'/>

35 Comments
Comments

35 comments

Cảm ơn Huy nhé
Mình làm được rồi :))
Không có gì :)
ờ mình làm bước 1 xong cũng được rồi, cảm ơn Huy :))
Thật ra bạn đang sử dụng comments phân cấp của bác Nguyễn Tiến thì không cần thực hiện thao tác di chuyển mặt cười theo khung nhận xét khi reply cũng được :-d
Bạn sửa lại độ rộng của toàn bộ khung comments facebook đi cho phù hợp
Hihi cảm ơn bạn nhiều lắm :)
trời ơi, sao mình làm hoài k được nhỉ @-) nó hiện ra mặt cười yahoo mà k ra mặt cười troll, mà chỉ hiện khi đã có comt, cmt mwois thì lại k có (ku).

Blog của mình : it4youandit4me.blogspot.com
Ai có ý kiến j hông ;(
Blog của bạn không sử dụng bộ mặt cười mình đang giới thiệu trong bài này mà @-)
31/12/12
ko biết mình chèn sai chỗ hay sao á, dù đã làm hết các bước vẫn ko thấy mặt cười ;((
chán quá i à, giúp mình với
Lưu template về máy sau đó gửi qua email huycovip.volam@gmail.com mình xem lại cho!
31/12/12
mình đã gửi mail cho bạn rồi đó, cảm ơn bạn nhiều nà
chúc bạn tối ấm áp, có một năm mới nhiều niềm vui và đầy thuận lợi :)
Đây cũng là lỗi ở mình khi viết bài quên hướng dẫn mọi người cần phải thêm jQuery vào template.
Template của bạn chỉ cần chèn code sau trước thẻ [co="red"]</head>[/co]
[co="blue"]<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js'/>[/co]
1/1/13
cảm ơn bạn nhiều nhá, mình làm đc rồi
năm mới vui vẻ nhá :))
cái này hay, thử áp dụng xem sao
Chào bạn !!!Hôm nay mình sang cảm ơn bạn về cách mà bạn chia sẻ những tiện ích rất hữu ích .thực hiện dễ và thành công gần như tuyệt đối từ những thủ thuật mà bạn đã chia sẻ .Blog của bạn thật hữu ích cho cộng đồng !http://2.bp.blogspot.com/-ykwtmh1HUf4/TexA-gqJu6I/AAAAAAAAAwg/bTJHlnZdYwI/s1600/YellowFaceTwo087.gif
Chúc bạn luôn vui khỏe và thành đạt
21/2/13
:) Cảm ơn Bài viết rất có ích
Nhớ đến nhau thỉnh thoảng ghé qua là quý lắm rồi :))
sao m làm cũng như bạn nhưng khi nhấn publish(xuất bản) thì nó ko hiện lên zj là tại sao mong bác giúp
2/4/13
Cám ơn bạn nhiều !
;-( sao bác ko tl m...sao m làm cũng như bác đã hiện mặt cười nhưng khi nhấn publish(xuất bản) thì nó ko hiện theo nhận xét zj là tại sao mong bác giúp ;(( ;-(
3/4/13
Bạn click vào mặt cười rồi copy chữ nằm trong rồi dán vào phần cmt là được .
Vd : Copy chữ (fu.) sẽ hiện ra icon này : (fu)
bác làm ơn wa blog mình xem thử đi http://dangtanbo1990.blogspot.com/..mình làm y chang bác luôn mà hk hiện icon ;((
http://dangtanbo1990.blogspot.com/ mong bác giúp ;-(
hay quá!
nhưng ko bik có thể tạo nút thu gọn, mở rộng dc ko!?
vì nếu cài nhiều emoticon thì sẽ chiếm diện tích blog!
:)
Mình cũng chưa thử, nhưng vừa kết hợp dạng input vừa kết hợp ẩn/hiện chắc khó. Nhưng nếu có thời gian mình sẽ tìm hiểu xem :D
Sao anh đặt mật khẩu bộ mặt cười này chi thế anh Huy, em chưa kịp xin code của anh để làm chủ thủ thuật này nên em remove nó luôn rồi :meu
Không phải mình đặt mật khẩu đâu, tự nhiên nó đặt đấy. Để lúc nào mình hỏi mọi người cách mở ra cho mọi người sử dụng lại :meu
Chào huy ! Cái này mình cài cho khoảng 8 chị em trong blogspot . cách đây không lâu khi truy cập vào những trang này thường bắt đăng nhập (Trang tollvl ....say ) và hiện tại bị khía toàn bộ không mở được hình nữa chỉ có 2 biểu tượng tự mợ còn bị khoá hết rồi mình phải vào lại các trang đã cài cái này và xoá hết đi rồi ..Mình có vấn đề muốn hỏi bạn đây :
1- Như bạn nói Google sẽ có chính sách mới về bản quyền Vậy những thứ mình cài vào blog từ những tiện ích bên ngoài vào blog từ những trang chia sẻ Free như của bạn đây liệu rằng có bị ảnh hưởng ,có thể bị khoá hay xoá blog không? hay chỉ bị khoá lại như cái này để mình biết và xoá chúng đi .
2-Gần đây có 1 số nguồn tin nói rằng sang năm 2014 blogspot sẽ đóng cửa hoàn toàn ?
3- Hiện nay có 1 số blogspot tự nhiên bị mất Google+ khi vào đưa ra lại Blogger trả lời rằng : Nếu bạn nhận được thông báo này có nghĩa là chúng tôi đang lưu lại những thông tin của bạn ? điều này liệu có liên quan tới vấn đề vi phạm chi đó do hệ thống tự động nhận diện sai kg ? .và cho vô sách đen ?
Mình chờ hồi âm của bạn ! Chân thành cảm ơn !
Chúc bạn luôn vui và thành đạt !
Còn vấn đề này nữa ! Mình muốn đưa 1 số bài viết rất hay của bạn vào blog của mình có thể đuợc không ?Nếu được thì phài tiến hành những thủ tục gì ? Bạn cho mình biết ý kiến nhé !!!
18/10/13
Dạ.chắc google nó thay đổi chính sách gì đấy
Vấn đề này em đã trình bày tại http://www.trollvl.com/2013/10/a-change-to-google-code-download-service.html#.UmB7XtLTw8o
Những code hay hình ảnh được upload lên https://huyco-troll.googlecode.com/svn/trunk/... không còn hoạt động được nữa, cụ thể là các file hình ảnh mặt cười trong bài viết này, em sẽ khắc phục bằng cách upload những file hình ảnh này lên drive google sau đó edit lại bài viết.
Về vấn đề blogspot sẽ đóng cửa năm 2014 thì hoàn toàn không có đâu, bác yên tâm!
Nếu muốn chia sẻ những bài viết trên blog của em bác chỉ cần để lại nguồn cuối mỗi bài viết là được :cuoi

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Troll VL !
» Tạm thời ngăn không cho comment với chế độ ẩn danh vì có một số bạn không có thành ý cố tình spam. Mong các bạn thông cảm!
» Bạn nên viết bằng Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc, dễ bình luận
» Để liên hệ,góp ý và đóng góp bài viết bạn click vào đây
Sử dụng các thẻ sau cho comments
» Chèn nội dung vào blockquote <b rel="quote">Nội dung blockquote</b>
» Chèn nội dung vào note <em rel="note">Nội dung note</em>
» Chèn code vào khung pre <i rel="pre">Nội dung code</i>
» Chèn hình ảnh <i rel="image">Link hình ảnh</i>
» Chèn video từ youtube [youtube]link video[/youtube]
» Chèn link <i rel="anchor">Link</i>

Insert Emoticons
:cuoi
:hihi
:thank
:haha
:meu
:cry
:oaoa
1cuoi
:D
@@
:p
:o
:vi
:ko
:ca
:why
:xin
:lanh
:im
:aoi
:ado
:mda
:tat
0:khoa
a:ab
k:ac
q:ad
w:ae
e:af
l:ag
g:ah
8:ai
9:aj
9:ag
:9a
*Phải có khoảng trống trước các code mới hiển thị mặt cười


Mã Hóa Code Tạo và xem trước comments Cancel Reply